Noodfonds voor oud-toezichthouders

Unieke zaak in Nederland! Oud-toezichthouders woningcorporatie Beter Wonen Wieringen moeten ten onrechte financieel bloeden, terwijl ze goed werk deden en ernstig tegengewerkt werden door het bestuur van Beter Wonen. Al meer dan tien jaar is bij deze vereniging geen sprake van serieus toezicht.

In februari heeft de rechter in Alkmaar - op basis van aantoonbaar vervalst bewijsmateriaal en niet gehinderd door veel kennis van toezichthouden - bepaald dat de oud-RvT zelf de advocaatkosten moeten betalen, die zij moesten maken om zich te verweren in een juridische procedure die door het bestuur van Beter Wonen was aangespannen. Ook de bescheiden vergoeding (ca. 20 euro/uur) voor de honderden uren die zij hebben verricht voor deze vereniging, vindt de rechter misplaatst.

Corporatie-toezichthouders: stort allen 20 euro!

Een bizarre zaak, met een bizar vonnis dat met succes kan worden aangevochten. Alleen, als je al 20.000 euro achterop bent, kun je die kosten niet meer dragen. Het bestuur heeft daarentegen een goed gevulde kas met huurpenningen achter de hand.

Datzelfde bestuur heeft overigens ook een aantal kritische leden eruit heeft gegooid, zodat zij de komende Algemene Ledenvergadering (juni  2012) niet kunnen bijwonen om daar een pleidooi te houden om de oud-RvT schadeloos te stellen.

De hele sector (Aedes, VTW, CFV, minister) weet  van dit onrecht, maar steekt tot nog toe haar kop in het zand. Overal lopen toezichthouders de kantjes ervan af en komen ze er ongestraft mee weg. Deze toezichthouders deden juist wel hun werk en worden genadeloos gestraft.

Daarom deze oproep aan alle collega's in de corporatiewereld: toon je solidariteit en stort vandaag 20 euro (mag zeker ook meer!) op rek. 4737211 t.n.v. B. Lankester onder vermelding van Noodfonds. Voor een succesrijk hoger beroep, voor het goede toezichtdoel.

Stuur deze link door via Twitter, Mail en Facebook!

Aan de Tweede Kamer - Help! (slot)

De oud-toezichthouders van de kleine woningbouwvereniging die financieel zwaar moeten bloeden, hebben een brief geschreven aan de Tweede Kamer, als antwoord op een brief van de minister. Wat je al niet moet doen, en inmiddels al twee jaar lang, om een onterechte last van je schouders te krijgen... (zucht)


(deel 4, slot)
 
Extern toezicht (BZK, CFV) faalt
Beter Wonen is geen Vestia, naar omvang noch naar financiële situatie. Maar ook kleine corporaties verdienen de aandacht en ondersteuning van externe toezichthouders. Met name de intern toezichthouders verdienen die steun,  omdat zij als uitvoerders van de wet BBSH geacht worden een verlengstuk te zijn van het ministerie.

Wij als toezichthouders zijn, ondanks dat wij volgens het ministerie ons werk goed hebben gedaan, de dupe geworden van wanbestuur en rancune vanuit het bestuur van Beter Wonen. Bij ons vertrek hebben wij de noodklok geluid en sindsdien zijn bij deze vereniging zo ongeveer alle signalen op rood gegaan als het gaat om bestuur, toezicht en governance. Die signalen zijn niet alleen afkomstig uit de vereniging zelf, maar ook van andere ingewijden onder wie dhr. Tommel, oud-senator mevr. M. Meindertsma, oud-directeur Nationale Woningraad dhr. K. Parie en oud-frauderechercheur dhr. F. Bovenschen.

Kortom, het ministerie wist en weet van de hoed en de rand. Uit de brief van 24 april jl. aan de Kamer, als ook uit de passieve opstelling van het ministerie tot nu toe,  blijkt dat het ministerie de ernst van de situatie bij Beter Wonen nog steeds niet inziet of wil inzien. Met als gevolg dat wij als oud-toezichthouders onterecht financieel moeten bloeden, de vereniging gegijzeld blijft door het bestuur, de democratische besluitvorming niet functioneert en miljoenen verkwanseld worden (omgerekend naar Vestia-begrippen 150-200 miljoen euro!) in plaats van besteed aan de kwaliteit van de volkshuisvesting op Wieringen.

Laatste nieuws: ALV in juni, zaken niet op orde
Het bestuur heeft aangekondigd in het bewonersblad dat in juni a.s. een ALV komt. De kritische leden kunnen daar niet bij zijn, want zij zijn nog steeds geschorst.
In een voorlichtingsbijeenkomst voor de leden zullen kandidaten voor een nieuwe raad van toezicht worden gepresenteerd. Er zijn echter geen profielschetsen opgesteld, noch heeft er een transparante sollicitatieprocedure plaatsgevonden. Een van de kandidaten is bovendien lid van de ‘pseudo-RvT’, goede kennis van de voorzitter en medeverantwoordelijk voor het uit de vereniging zetten van kritische leden. Een ander lid (ex-bestuurder) is eveneens door de voorzitter aangezocht, vernamen wij uit betrouwbare bron. Uit zijn inbreng op vorige ledenvergaderingen viel op te maken dat hij de handelwijze van dit bestuur in de afgelopen jaren voortdurend heeft ondersteund.

In het bewonersblad worden de leden verkeerd en onvolledig ingelicht, bv. over de commissie van goede diensten. Over de correspondentie met  dhr. Tommel alsmede het ministerie worden de leden onkundig gehouden. Bovendien wordt niet vermeld dat het bestuur door het opstappen van de penningmeester al negen maanden onvolledig is en wat de werkelijke redenen voor de penningmeester waren om op te stappen. Het bestuur heeft daarover een lezing gegeven die door de penningmeester zelf wordt betwist. Nogmaals, de leden weten van niets.
Tot slot is er ook geen sprake van nieuwe statuten die broodnodig zijn voor het verbeteren van het interne toezicht en de governance. 

* * *

Het is nu aan u, leden van de Tweede Kamer, om de minister te bewegen alsnog een einde te maken aan deze situatie en met name om een bevredigende financiële afwikkeling met de oud-RvT te bewerkstelligen die nu al ruim twee jaar uitblijft.

De nood is hoog, de emotionele wissel die nog steeds wordt getrokken op vijf gezinnen is groot. Voor uw begrip, onze financiële schade – advocaatkosten, proceskosten, RvT-vergoeding en andere kosten – bedraagt na effectuering van het vonnis van februari 2012 nog zo’n 90.000 euro. Daarbij rekenen wij gemakshalve maar niet de honderden extra manuren en kosten die dit slepende proces van jaren met zich mee heeft gebracht.

In deze Kamer wordt regelmatig gesproken over het belang van de kwaliteit van intern toezicht bij corporaties. In deze zaak kunt u nu de daad bij het woord voegen door toezichthouders die hun werk hebben gedaan en hun verantwoordelijkheid hebben genomen, niet in de kou te laten staan.

Wij rekenen op uw steun!

Aan de Tweede Kamer - Help! (3)

De oud-toezichthouders van de kleine woningbouwvereniging die financieel zwaar moeten bloeden, hebben een brief geschreven aan de Tweede Kamer, als antwoord op een brief van de minister. Wat je al niet moet doen, en inmiddels al twee jaar lang, om een onterechte last van je schouders te krijgen... (zucht)

(Deel 3) 
 
Alarmbrief van oud-staatssecretaris
Ook legt het bestuur besluiten van de ALV simpelweg naast zich neer, zoals de vorming van een commissie van goede diensten die door oud-staatssecretaris dhr. D. Tommel zou worden ingesteld. De minister heeft in een eerdere brief aan de Tweede Kamer verklaard de resultaten van deze commissie van goede diensten te zullen afwachten.

Dat wordt lang wachten, want uit een brief van dhr. Tommel (zie bijlage) aan het bestuur van Beter Wonen blijkt dat die commissie er door toedoen van het bestuur niet komt. Dhr. Tommel schat de situatie bij Beter Wonen bovendien als zeer ernstig in. Enkele citaten:
• ‘Meerdere jaren is er geen wettelijk vereist intern toezichtorgaan’
• ‘De ALV kan die rol formeel noch materieel vervullen’
• ‘Bestuur schorst kritische leden en maakt hen monddood’
• ‘Zeer kritisch rapport over de administratieve organisatie van Beter Wonen’
• ‘Grote langdurige conflicten bij Beter Wonen..., een situatie die de ALV ertoe bracht om een commissie van goede diensten in het leven te roepen’ (die door het bestuur is gefrustreerd).

Dhr. Tommel schrijft tot slot dat hij de minister over al deze misstanden zal informeren. Wij gaan ervan uit dat hij dit ook heeft gedaan. Overigens heeft Dhr. Tommel zelf ook verhinderd dat de ALV haar rol kan vervullen, door de leden niet direct te informeren over het afblazen van de commissie van goede diensten.

De vraag is: Waarom heeft de minister de Kamer niet ingelicht over deze brief, die zeer saillante informatie bevat? Ook zijn wij benieuwd waarom de minister de inhoud van deze brief niet in haar antwoord aan de Kamer heeft betrokken en zij daarentegen Beter Wonen nog verschillende kansen heeft gegeven om orde op zaken te stellen via een Algemene Ledenvergadering, terwijl uit diverse bronnen blijkt dat de vereniging niet naar behoren kan functioneren.


Kongsi bestuur Beter Wonen en bestuur Huurdersbelangenvereniging
Opvallend is dat de commissie van goede diensten er mede niet gekomen is door toedoen van de Huurdersbelangenvereniging(HBV). Aldus dezelfde brief van Tommel. Daarbij past een belangrijke nuance. Het is het bestuur van de HBV dat hier wordt bedoeld. De vereniging HBV is in dezen niet geconsulteerd.

De kongsi tussen deze twee besturen heeft voor veel ellende gezorgd. Wij noemen allereerst het uitroepen van de onrechtmatige ALV van 18 december 2009, die uitsluitend tot doel had de ‘lastige’ RvT weg te krijgen (een email van de voorzitter van Beter Wonen is in ons bezit). Ook heeft deze kongsi verhinderd dat er een fatsoenlijke afwikkeling kwam met ons als oud-RvT. Dat is ook benadrukt door de oud-penningmeester van Beter Wonen, die inmiddels al negen maanden geleden is opgestapt. In datzelfde gesprek heeft hij tevens verteld dat hij een verbetering in de statuten wilde doorvoeren die het intern toezicht ten goede kwam. Ook dat stuitte op een ‘nee’ van de huidige twee bestuurders en het bestuur van de HBV.

Cruciale vraag: hoe kan het bestuur van de HBV deze belangrijke zaken tegenhouden, terwijl zij helemaal niet in de positie is om dat te doen? Kennelijk kan dat omdat het bestuur van Beter Wonen hen daartoe de gelegenheid biedt. De gijzeling van de vereniging Beter Wonen komt dus eigenlijk voor rekening van twee besturen. Ook dat kan de minister niet zijn ontgaan.

(wordt vervolgd)

Aan de Tweede Kamer - Help! (2)

De oud-toezichthouders van de kleine woningbouwvereniging die financieel zwaar moeten bloeden, hebben een brief geschreven aan de Tweede Kamer, als antwoord op een brief van de  minister. Wat je al niet moet doen, en inmiddels al twee jaar lang, om een onterechte last van je schouders te krijgen... (zucht)

(Deel 2)

Al 10 jaar geen toezicht
De malaise bij Beter Wonen kan voor een belangrijk deel worden verklaard uit het feit dat al meer dan tien jaar, en vermoedelijk nog langer, geen adequaat intern toezicht wordt gehouden. Onze voorgangers hielden nauwelijks serieus toezicht (zie twee rapporten), wij wilden graag maar kònden het niet door tegenwerking van het bestuur en sinds ons aftreden (maart 2010!)  is er helemaal geen sprake meer van een officieel toezichthoudend orgaan. Dat is ook meermalen bevestigd door het ministerie!

Het bestuur heeft geen aanstalten gemaakt om het intern toezicht te herstellen, hetgeen gezien de historie niet verrassend mag heten. Wij rekenen het de minister aan dat zij dit telkenmale op z’n beloop heeft gelaten, terwijl wij in maart 2010 – bij ons aftreden - toch uitdrukkelijk de noodklok hebben geluid over de situatie bij Beter Wonen.

In dat verband mag ook niet onvermeld blijven dat nadien zowel WWI als het CFV met een ‘pseudo-RvT’ heeft samengewerkt. En dat terwijl de pseudo-RvT, zoals de minister meermaals heeft aangegeven, geen officiële status heeft!

Vereniging functioneert niet
De minister legt voortdurend de verantwoordelijkheid neer bij de ledenvergadering, in navolging van de rechter. Echter, de vereniging functioneert niet. Ledenvergaderingen worden niet of nauwelijks gehouden, en als ze al gehouden worden ontbreken vaak stukken, zijn stemmingen dubieus en legt het bestuur onvoldoende rekenschap af.  Ook een kritisch forensisch rapport wordt, met medeweten van het ministerie, nog steeds ‘onder de pet’ gehouden zodat de leden er geen kennis van kunnen nemen. Hoe kunnen de leden beslissen als ze niet ingelicht worden?

Bovendien zijn recentelijk een aantal kritische leden, alsmede de oud-toezichthouders, zonder pardon uit de vereniging gezet. Alleen bij de rechter zullen ze dat lidmaatschap kunnen terugkrijgen, want er is geen raad van toezicht om bezwaar aan te tekenen. Puur machtsmisbruik derhalve door het bestuur van Beter Wonen. Volgende maand is er een ALV en zullen de geschorste leden niet hun stem kunnen laten horen.

(wordt vervolgd)

Aan de Tweede Kamer - Help!

De oud-toezichthouders van de kleine woningbouwvereniging die financieel zwaar moeten bloeden, hebben een brief geschreven aan de Tweede Kamer, als antwoord op een brief van de  minister. Wat je al niet moet doen, en inmiddels al twee jaar lang, om een onterechte last van je schouders te krijgen... (zucht)

(Deel 1)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Reactie op brief WBI2012-0000159674
cc. Tweede-Kamercommissie BZK, ministerie van BZK.
Bijlage: brief  D. Tommel aan bestuur Beter Wonen.


Hippolytushoef, 11 mei 2012


Geachte voorzitter,

de oud-raad van toezicht van woningbouwvereniging Beter Wonen roept de hulp van de Tweede Kamer in om haar aanhoudende problemen alsmede de ernstige situatie bij Beter Wonen op korte termijn en met daadkracht op te lossen.

Onze excuses vooraf voor de lengte van deze brief, maar het is nodig om een aantal zaken te verklaren en (weer) recht te zetten.

Onlangs heeft de minister van BZK de Tweede Kamer bericht inzake woningbouwvereniging Beter Wonen te Wieringen (d.d. 24 april 2012,  WBI2012-0000159674).
Als oud-raad van toezichtleden hebben wij de brief met meer dan gemiddelde belangstelling gelezen, mede gelet op de precaire situatie waarin wij nog steeds verkeren als gevolg van een grote financiële schade die voor onze persoonlijke rekening komt.
Graag willen wij de Kamer onze visie geven op de bovengenoemde brief, en met name op de rol van het externe toezicht.

Vonnis
Over het vonnis dat de rechter op 8 februari 2012 heeft uitgesproken, willen wij het volgende opmerken:

• Wij zijn van mening dat wij nooit als RvT voor de rechter hadden hoeven staan. Onze zaak had al in april 2010 kunnen zijn geschikt, als het ministerie en het bestuur van Beter Wonen hun verantwoordelijkheid hadden genomen (zie ons schrijven aan de minister d.d. 26 januari 2012).

• Wij bestrijden het vonnis in de volle breedte en hebben, aangezien niet tijdig een regeling met ons is getroffen, inmiddels hoger beroep aangetekend. Opnieuw onnodige juridisering dus! Voor de goede orde: wij hebben het hoger beroep niet gewild, zoals we ook de hele rechtsprocedure nooit hebben gewild, maar we zien momenteel (nog) geen andere weg om een oplossing te vinden.

• De rechtbank is aantoonbaar door het bestuur van Beter Wonen misleid. Daarvan wordt aangifte gedaan bij het OM.

• De ledenvergadering van 18 december 2009, door de rechter als caesuur beschouwd voor onze taakuitoefening, wordt door de oud-RvT als onrechtmatig beschouwd. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting was daar indertijd van op de hoogte. Er is op die ALV overigens niet een voorstel tot mediation aangenomen, zoals door de rechter wordt verondersteld. Ook dat kunnen wij in woord en geschrift aantonen.

• De gebruikelijke RvT-vergoeding, zoals door de rechtbank bepaald en in de brief van de minister aangehaald, is niet statutair vastgesteld. Wij hebben indertijd de taakuitoefening van de RvT geprofessionaliseerd en voor onze honorering de VTW-normen aangehouden. Dit zouden we ook in een reglement aan de leden voorleggen, ware het niet dat die ALV er nooit is gekomen.
N.B. Ter vergelijking: het bestuur van Beter Wonen kent zichzelf ca 25.000 euro per jaar per bestuurslid toe (voor 4-6 uur per week), zonder specificatie en zonder dat de leden ervan weten. Om dan de oud-RvT graaigedrag te verwijten, is ronduit stuitend en getuigt van pure rancune.

• Het bestuur weigert momenteel de reeds in het vonnis bepaalde bedragen aan de oud-toezichthouders te betalen. Daarvoor is inmiddels een deurwaarder ingeschakeld. Het zoveelste bewijs van wanbestuur, rancune en treiterij. En de zoveelste aanslag op de huurpenningen!

• De minister schaart zich achter een (omstreden) vonnis, in plaats van een eigen visie op de zaken te etaleren.

(wordt vervolgd)

Dagvaarding

Een kas vol huurpenningen: daar kun je leuke dingen mee doen. Zoals een oud-toezichthouder de mond snoeren omdat hij dingen vertelt over de kleine woningbouwvereniging.
Binnenkort schijnt er een dagvaarding op mijn deurmat te vallen. Ben benieuwd wat er in staat. Ik hoop dat straks de hele Nederlandse pers komt opdagen. En mensen van Aedes, VTW en CFV. In het kader van bijscholing, zal ik maar zeggen.
Tsjonge, wat is er nog veel mis in de corporatiesector! Daar hoef ik niet eens een krant voor open te slaan. Ik roep al jaren: ga in vastgoed, dan zit je vast en goed. De corporatie is een koe die altijd melk geeft. Dat trekt bepaald volk aan, zal ik maar zeggen. Wat mij vooral opvalt is het clientelisme - ik doe wat voor jou, zodat jij straks wat voor mij doet – en de baantjesmachine - interimklusje hier en toezichthouderschapje daar. Daar ga ik het binnenkort eens over hebben.
Ben overigens blij te horen dat de Tweede Kamer zich sterk maakt voor de positie van klokkenluiders. Kan ik misschien toch nog ergens terecht.

Monddood - eerst de lokale pers, nu deze blog.


Op dodenherdenkingsdag werd bovenstaande brief bezorgd. Het bestuur van woningbouwvereniging Beter Wonen (en dus niet de vereniging zelf!) dreigt voor de zoveelste keer met een rechtszaak, wederom gefinancierd met geld opgebracht door huurders. 
'Onjuist, onheus, ernstig en onrechtmatig' zouden de beweringen en uitlatingen zijn die op deze blog zijn gedaan. Het bestuur zou beter moeten weten. Een eerdere rechtszaak die zij tegen mij aanspande over een ingezonden brief in de lokale courant, heb ik glansrijk op punten gewonnen. Op een klein detail na was alles wat ik schreef inhoudelijk onderbouwd. Onjuist, onheus en onrechtmatig is het ook nu niet. Wel 'ernstig', want inderdaad, zo moet de situatie bij deze vereniging helaas worden gekenschetst.
Omdat ik geen zin heb in weer een rechtszaak - dat kost me een week onbetaald werk - heb ik besloten alle 22 artikelen offline te zetten die het werkelijke verhaal vertellen over deze kleine woningbouwvereniging in Noord-Holland, waar de oud-toezichthouders financieel moeten bloeden.
Na de Wieringer Courant en Wieringernieuws.nl is dus weer een medium monddood gemaakt. Niettemin zal het verhaal dat verteld moet worden, gewoon zijn weg vinden en gehoord worden. Als het niet bovengronds kan, dan ondergronds. 
Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar post@morgenstrand.nl.

(22) Oud-toezichthouders moeten bloeden... en huisaccountant Deloitte keek vrolijk weg van de risico’s.

Een achtenswaardig vak, dat is wat veel mensen in gedachten hebben bij het ambt van accountant. Accountants zijn echter ook maar mensen. Jammer genoeg kregen de oud-toezichthouders bij de kleine woningbouwvereniging in Noord-Holland, die nu financieel moeten bloeden, dat pas in de gaten toen het te laat was.
Precies in de periode dat zij geconfronteerd werden met een bestuur dat niet van serieuze controle was gediend, publiceerde huisaccountant Deloitte een handboek voor woningcorporaties om tot een  ‘in control statement’ te komen, oftewel een verklaring dat de corporatie toetsbaar en controleerbaar is.
De voorzitter van de branchegroep Wonen en Ruimte bij Deloitte was de drijvende kracht achter dit epistel.  Volgens hem waren er tal van redenen waarom een corporatie tot zo’n verklaring van goed gedrag zou moeten besluiten. In een interview noemde hij onder meer ‘onrechtmatigheden, veranderende wet- en regelgeving en het willen voldoen aan de principes van goed bestuur. Niemand wil toch verrast worden door plotseling optredende risico’s en incidenten?’
Helemaal mee eens, meneer de voorzitter, dat wilden de toenmalige toezichthouders ook niet. De omgekeerde vraag die zij zich stelden, was dan ook alleszins gerechtvaardigd: stel je bent een accountant van Deloitte en je treft onregelmatigheden aan, vangt signalen op van slecht bestuur of er dienen zich plotseling risico’s en incidenten aan? Wat doe je dan? De oud-toezichthouders gingen ervan uit dat de normen die door Deloitte aan corporaties werden gesteld, ook voor henzelf zouden gelden.
Het tegendeel was het geval. Deloitte zag bij deze kleine woningbouwvereniging jarenlang geldsmijterij, een dubieuze grondstransactie en ondoorzichtige aanbestedingen door de vingers. En op het moment suprême gaf het bovendien niet de controleopdracht terug zoals wel was aangekondigd. Vanuit de hoogste interne burelen werden de betrokken accountants namelijk teruggefloten. ‘Zaken gaan voor, heren.’
In die periode was één man eindverantwoordelijk bij het Deloitte. Inderdaad, de voorzitter van de branchegroep Wonen en Ruimte. De man van de mooie handboeken die naar alle waarschijnlijkheid indertijd op de fluit blies, is nu zelf teruggefloten omdat hij bij corporatie Vestia geblunderd heeft. Grote vraag is: wie fluit het bestuur van deze woningbouwvereniging terug dat, onder het controlerend oog van Deloitte, de regels van good governance aan zijn laars bleef lappen?