Aan de Tweede Kamer - Help!

De oud-toezichthouders van de kleine woningbouwvereniging die financieel zwaar moeten bloeden, hebben een brief geschreven aan de Tweede Kamer, als antwoord op een brief van de  minister. Wat je al niet moet doen, en inmiddels al twee jaar lang, om een onterechte last van je schouders te krijgen... (zucht)

(Deel 1)

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag

Reactie op brief WBI2012-0000159674
cc. Tweede-Kamercommissie BZK, ministerie van BZK.
Bijlage: brief  D. Tommel aan bestuur Beter Wonen.


Hippolytushoef, 11 mei 2012


Geachte voorzitter,

de oud-raad van toezicht van woningbouwvereniging Beter Wonen roept de hulp van de Tweede Kamer in om haar aanhoudende problemen alsmede de ernstige situatie bij Beter Wonen op korte termijn en met daadkracht op te lossen.

Onze excuses vooraf voor de lengte van deze brief, maar het is nodig om een aantal zaken te verklaren en (weer) recht te zetten.

Onlangs heeft de minister van BZK de Tweede Kamer bericht inzake woningbouwvereniging Beter Wonen te Wieringen (d.d. 24 april 2012,  WBI2012-0000159674).
Als oud-raad van toezichtleden hebben wij de brief met meer dan gemiddelde belangstelling gelezen, mede gelet op de precaire situatie waarin wij nog steeds verkeren als gevolg van een grote financiƫle schade die voor onze persoonlijke rekening komt.
Graag willen wij de Kamer onze visie geven op de bovengenoemde brief, en met name op de rol van het externe toezicht.

Vonnis
Over het vonnis dat de rechter op 8 februari 2012 heeft uitgesproken, willen wij het volgende opmerken:

• Wij zijn van mening dat wij nooit als RvT voor de rechter hadden hoeven staan. Onze zaak had al in april 2010 kunnen zijn geschikt, als het ministerie en het bestuur van Beter Wonen hun verantwoordelijkheid hadden genomen (zie ons schrijven aan de minister d.d. 26 januari 2012).

• Wij bestrijden het vonnis in de volle breedte en hebben, aangezien niet tijdig een regeling met ons is getroffen, inmiddels hoger beroep aangetekend. Opnieuw onnodige juridisering dus! Voor de goede orde: wij hebben het hoger beroep niet gewild, zoals we ook de hele rechtsprocedure nooit hebben gewild, maar we zien momenteel (nog) geen andere weg om een oplossing te vinden.

• De rechtbank is aantoonbaar door het bestuur van Beter Wonen misleid. Daarvan wordt aangifte gedaan bij het OM.

• De ledenvergadering van 18 december 2009, door de rechter als caesuur beschouwd voor onze taakuitoefening, wordt door de oud-RvT als onrechtmatig beschouwd. Het Centraal Fonds Volkshuisvesting was daar indertijd van op de hoogte. Er is op die ALV overigens niet een voorstel tot mediation aangenomen, zoals door de rechter wordt verondersteld. Ook dat kunnen wij in woord en geschrift aantonen.

• De gebruikelijke RvT-vergoeding, zoals door de rechtbank bepaald en in de brief van de minister aangehaald, is niet statutair vastgesteld. Wij hebben indertijd de taakuitoefening van de RvT geprofessionaliseerd en voor onze honorering de VTW-normen aangehouden. Dit zouden we ook in een reglement aan de leden voorleggen, ware het niet dat die ALV er nooit is gekomen.
N.B. Ter vergelijking: het bestuur van Beter Wonen kent zichzelf ca 25.000 euro per jaar per bestuurslid toe (voor 4-6 uur per week), zonder specificatie en zonder dat de leden ervan weten. Om dan de oud-RvT graaigedrag te verwijten, is ronduit stuitend en getuigt van pure rancune.

• Het bestuur weigert momenteel de reeds in het vonnis bepaalde bedragen aan de oud-toezichthouders te betalen. Daarvoor is inmiddels een deurwaarder ingeschakeld. Het zoveelste bewijs van wanbestuur, rancune en treiterij. En de zoveelste aanslag op de huurpenningen!

• De minister schaart zich achter een (omstreden) vonnis, in plaats van een eigen visie op de zaken te etaleren.

(wordt vervolgd)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten