Aan de Tweede Kamer - Help! (slot)

De oud-toezichthouders van de kleine woningbouwvereniging die financieel zwaar moeten bloeden, hebben een brief geschreven aan de Tweede Kamer, als antwoord op een brief van de minister. Wat je al niet moet doen, en inmiddels al twee jaar lang, om een onterechte last van je schouders te krijgen... (zucht)


(deel 4, slot)
 
Extern toezicht (BZK, CFV) faalt
Beter Wonen is geen Vestia, naar omvang noch naar financiële situatie. Maar ook kleine corporaties verdienen de aandacht en ondersteuning van externe toezichthouders. Met name de intern toezichthouders verdienen die steun,  omdat zij als uitvoerders van de wet BBSH geacht worden een verlengstuk te zijn van het ministerie.

Wij als toezichthouders zijn, ondanks dat wij volgens het ministerie ons werk goed hebben gedaan, de dupe geworden van wanbestuur en rancune vanuit het bestuur van Beter Wonen. Bij ons vertrek hebben wij de noodklok geluid en sindsdien zijn bij deze vereniging zo ongeveer alle signalen op rood gegaan als het gaat om bestuur, toezicht en governance. Die signalen zijn niet alleen afkomstig uit de vereniging zelf, maar ook van andere ingewijden onder wie dhr. Tommel, oud-senator mevr. M. Meindertsma, oud-directeur Nationale Woningraad dhr. K. Parie en oud-frauderechercheur dhr. F. Bovenschen.

Kortom, het ministerie wist en weet van de hoed en de rand. Uit de brief van 24 april jl. aan de Kamer, als ook uit de passieve opstelling van het ministerie tot nu toe,  blijkt dat het ministerie de ernst van de situatie bij Beter Wonen nog steeds niet inziet of wil inzien. Met als gevolg dat wij als oud-toezichthouders onterecht financieel moeten bloeden, de vereniging gegijzeld blijft door het bestuur, de democratische besluitvorming niet functioneert en miljoenen verkwanseld worden (omgerekend naar Vestia-begrippen 150-200 miljoen euro!) in plaats van besteed aan de kwaliteit van de volkshuisvesting op Wieringen.

Laatste nieuws: ALV in juni, zaken niet op orde
Het bestuur heeft aangekondigd in het bewonersblad dat in juni a.s. een ALV komt. De kritische leden kunnen daar niet bij zijn, want zij zijn nog steeds geschorst.
In een voorlichtingsbijeenkomst voor de leden zullen kandidaten voor een nieuwe raad van toezicht worden gepresenteerd. Er zijn echter geen profielschetsen opgesteld, noch heeft er een transparante sollicitatieprocedure plaatsgevonden. Een van de kandidaten is bovendien lid van de ‘pseudo-RvT’, goede kennis van de voorzitter en medeverantwoordelijk voor het uit de vereniging zetten van kritische leden. Een ander lid (ex-bestuurder) is eveneens door de voorzitter aangezocht, vernamen wij uit betrouwbare bron. Uit zijn inbreng op vorige ledenvergaderingen viel op te maken dat hij de handelwijze van dit bestuur in de afgelopen jaren voortdurend heeft ondersteund.

In het bewonersblad worden de leden verkeerd en onvolledig ingelicht, bv. over de commissie van goede diensten. Over de correspondentie met  dhr. Tommel alsmede het ministerie worden de leden onkundig gehouden. Bovendien wordt niet vermeld dat het bestuur door het opstappen van de penningmeester al negen maanden onvolledig is en wat de werkelijke redenen voor de penningmeester waren om op te stappen. Het bestuur heeft daarover een lezing gegeven die door de penningmeester zelf wordt betwist. Nogmaals, de leden weten van niets.
Tot slot is er ook geen sprake van nieuwe statuten die broodnodig zijn voor het verbeteren van het interne toezicht en de governance. 

* * *

Het is nu aan u, leden van de Tweede Kamer, om de minister te bewegen alsnog een einde te maken aan deze situatie en met name om een bevredigende financiële afwikkeling met de oud-RvT te bewerkstelligen die nu al ruim twee jaar uitblijft.

De nood is hoog, de emotionele wissel die nog steeds wordt getrokken op vijf gezinnen is groot. Voor uw begrip, onze financiële schade – advocaatkosten, proceskosten, RvT-vergoeding en andere kosten – bedraagt na effectuering van het vonnis van februari 2012 nog zo’n 90.000 euro. Daarbij rekenen wij gemakshalve maar niet de honderden extra manuren en kosten die dit slepende proces van jaren met zich mee heeft gebracht.

In deze Kamer wordt regelmatig gesproken over het belang van de kwaliteit van intern toezicht bij corporaties. In deze zaak kunt u nu de daad bij het woord voegen door toezichthouders die hun werk hebben gedaan en hun verantwoordelijkheid hebben genomen, niet in de kou te laten staan.

Wij rekenen op uw steun!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten